رییس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد:
موافقت وزیر بهداشت با تاسیس دانشگاه دندانپزشکی در استان قم 


رییس دانشگاه علوم پزشکی قم از موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاسیس دانشگاه دندانپزشکی دراستان قم خبرداد. 
به گزارش ایسنا، شمس الدین حجازی درجمع خبرنگاران با اعلام این خبر، گفت: برای تاسیس این دانشگاه دراستان قم تلاشهای فراوانی صورت گرفته و این یک افتخار برای دانشگاه علوم پزشکی استان قم است. وی در ادامه ضمن تبریک روز پزشک با اشاره به خدمات دولت نهم و دهم، گفت: دولت نگاه مثبتی جهت ارتقا» حوزه سلامت دراستان قم داشته است و دراین مدت نیز پروژه های عمرانی فراوانی در این استان اجرا شده است.  رییس دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به دیدارچند روز گذشته رئیس جمهوربا مسئولین گفت: دراین دیدارمن صحیت کوتاهی با رئیس جمهور داشتم و به طور خلاصه بخشی از چالش ها و نقاط قوت را برای ایشان بیان کردم و مقرر شد تا فرصتی را دراختیارمسئولین دانشگاه علوم پزشکی قرار دهد و آنها مشکلات خود را بیان کنند. 
حجازی درادامه به تدوین برنامه جامع حوزه سلامت دراستان قم اشاره کرد وافزود: با توجه به توانمندی و ظرفیتهای استان قم درصدد هستیم تا برنامه جامع حوزه سلامت را تهیه کنیم.  وی درادامه به نوآوری دانشگاه علوم پزشکی قم اشاره کرد و یادآورشد: دانشگاه علوم پزشکی قم برای اولین بار درکشور، مرکزی را جهت سیاست گذاری سلامت در این دانشگاه تاسیس کرده است تا دراین مرکز با همکاری هیات علمی دانشگاه و صاحب نظران برنامه حوزه سلامت استان قم تدوین شود. 
رییس دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد: با فعالیت هایی که در حال انجام است افق سلامت در استان قم روبه جلو خواهد بود و آینده بسیاری خوبی در انتظار سلامت این استان است.