مقاله عضو هیات علمی واحد خمینی شهر در کشور اسپانیا پذیرفته شد


اصفهان - خبرنگار آفرینش
سید محمد طباطبایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر مقاله ای با عنوان:

Model Reduction Based on the Chrefs Approximationبه کنفرانس بین المللی کشور اسپانیا ارائه و مورد پذیرش قرار گرفت، وی مقاله خود را در 18-20 اکتبر2010 بصورت سخنرانی ارائه خواهد کرد.