مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم خبرداد:

تشکیل کمیته خانه فرهنگ دانشجویی در وزارت علوم 

مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کمیته خانه فرهنگ دانشجویی به منظور پیشبرد سیاست ها و راهبردهای خانه فرهنگ و همچنین تقویت و گسترش فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها در وزارت علوم تشکیل شده است.
به گزارش ایسنا، دکتر جلیل دارا در مورد تشکیل کمیته خانه فرهنگ دانشجویی افزود: فاز اول طرح احداث و راه اندازی خانه فرهنگ شامل 24 دانشگاه بوده است که از اواخر سال 1384 به همت دفتر امور فرهنگی آغاز شد و در سال 1387 و 1388 تعدادی از آنها به بهره برداری رسید.
وی تصریح کرد: پس از ارزیابی و بررسی مشکلات و مسائل اجرایی و محتوایی در حوزه ستادی وزارت علوم و با ساعت ها کار کارشناسی در این خصوص، برای پوشش دادن نقاط ضعف و ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری، تدوین دستورالعملی جامع در اجرای این طرح احساس شد که براین اساس با دعوت از افراد متخصص در حوزه مسائل فنی و عمرانی، اولین جلسه این کمیته در تاریخ 89/6/7 برگزار شد.
مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت علوم افزود: این کمیته در نظر دارد با شناسایی آسیب های فراروی این طرح و برنامه ریزی دقیق و مدون با همکاری دانشگاه های مشارکت کننده در این طرح، روند اجرای پروژه خانه فرهنگ در دانشگاه ها را تسهیل نماید.
دارا ادامه داد: فاز دوم طرح احداث خانه های فرهنگ که از سال 1387 آغاز شده است در 29 دانشگاه در حال اجرا بوده و برخی از آنها تا 50 درصد پیشرفت داشته اند.
وی خاطرنشان کرد: ساخت و راه اندازی خانه های فرهنگ در دانشگاه ها با هدف تجمیع و ساماندهی فعالیت های دانشجویان در قالب های فرهنگی و ایجاد مرکزی مناسب جهت این فعالیت ها راه اندازی شده است که می تواند برنامه های دانشجویی در حوزه فرهنگی را سرعت بخشد.
بنابراین گزارش، کمیته خانه فرهنگ دانشجویی با حضور دکتر دارا، مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت علوم، هاشمی نماینده معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع و دکتر جانی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران تشکیل گردیده است.