تدریس به روش "مباحثه" در افزایش یادگیری دانشجویان موثر است


نتایج به دست آمده از یک مطالعه حاکی از آن است که میزان یادگیری دانشجویان در روش مباحثه افزایش دارد، همچنین به کارگیری روش های آموزشی فعال باعث مشارکت بیشتر دانشجویان با موضوعات آموزشی می شود تا زمینه برای یادگیری بهتر آنان فراهم شود.به گزارش ایسنا، لزوم تجدید نظر در روش های سنتی تدریس و استفاده از روش های نوین و فعال یادگیری از سوی سیستم های آموزشی احساس شده و کاربرد این روش ها در علوم مختلف متداول شده است.میترا صفری مربی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پژوهشی را به منظور مقایسه تاثیر دو روش تدریس "سخنرانی" و "مباحثه" بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان طراحی و اجرا کرده است.این پژوهش به صورت نیمه تجربی بر روی 23 دانشجوی ترم سوم کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی یاسوج انجام شده است.نتایج این پژوهش نشان داد میانگین نمره آزمون از روش سخنرانی با اختلاف معنی داری از نمره آزمون روش مباحثه کمتر بود.همچنین میانگین نمره رضایت کلی دانشجویان از روش سخنرانی و مباحثه اختلاف آماری معنی داری نداشت و میزان رضایت دانشجویان از دو روش با تدریس در حیطه آزمون و ارزشیابی از مطالب درسی اختلاف آماری معنی داری را نشان داد.این پژوهش در مجله علوم پزشکی شیراز به چاپ رسیده است.