پذیرش مقالات اساتید دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد در کنفرانس های بین المللی


سه مقاله از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد جهت ارائه به کنفرانس های بین المللی که در ماه های آتی برگزار خواهد شد، مورد پذیرش قرار گرفت.  به گزارش آفرینش به نقل از روابط عمومی واحد بروجرد، مقاله منصور خرم آبادی و حمیدرضا محرابی با عنوان:  

Ed ElectronegativePLASMA (Z)Temperature Effects on the sheath structure in the Magneti

پس از بررسی های لازم و تایید در دانشکده مربوطه و شورای پژوهشی واحد، جهت ارائه به کنفرانس بین المللی:
"Gaseous Electronics Conferenc and 7th International conference on Reactive Plasma

که طی روزهای 8-4 اکتبر در کشور فرانسه برگزار خواهد شد، موافقت ومقرر شده مقاله ایشان در مجموعه مقالات سمینار به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد چاپ گردد.  
همچنین، مقاله امین فرنیا با عنوان: «تاثیر تنش خشکی بر گره بندی و تثبیت نیتروژن نژادهای مختلف باکتری ریزوبیوم ژاپونیکوم در سویا (رقم کلارک)»، جهت ارائه به کنفرانس بین المللی »  15thAustralianAgronomyConference   « که 18-15 نوامبر در کشور نیوزینلد برگزار می شود بنام ایشان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ارائه خواهد شد.