پذیرش مقاله عضو هیات علمی واحد خمینی شهر در کشور لهستان


اصفهان - خبرنگار آفرینش
احمدی مهر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر مقاله ای با عنوان:
and Khorasgan zad University students in Tabriz THE Impact of Bilingualisim on Listenung Comprehensiin in English Among IsllamicA

به سمینار LTIME کشور لهستان ارائه کرد و مورد پذیرش قرار گرفت. وی مقاله خود را در تاریخ 2010 Sep 18-16 در کشور لهستان بصورت سخنرانی ارائه خواهد کرد.