انتشارشماره 16 فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه وکلام اسلامی" آینه معرفت"دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی 

انتشار شماره جدید فصلنامه علمی – پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد .
 
در این شماره فهرست عناوین  مقالات به شرح ذیل می باشد :

- بررسی و مقایسه معقولات ثانیه فلسفی در سنت فلسفه اسلامی با مقولات کانتی ، علی فتحی
- پژوهشی در یادداشت علامه رفیعی قزوینی پیرامون « حقیقت غایت مطلوب در ایجاد عالم »، دکتر امیر شیرزاد
- معناشناسی حسن و قبح از دیدگاه عالمان مسلمان ، دکتر محسن جوادی – قباد محمدی شیخی
- سعادت حقیقی از دیدگاه ملاصدرا ، دکتر محمد محمدرضایی – محمد قاسم الیاسی
- نور و مباحث مشترک آن در فلسفه اشراق و شعر مولوی ، محبوبه عبدالهی امر
- میزان انطباق نظرات متکلمان در قاعده لطف با گفتار اهل بیت (ع) ، محمد جواد فلاح
- بازخوانی نظریه شک دکارت ، دکتر مسعود امید